Menu
Your Cart

Obchodné podmienky

Článok 1

Úvodné ustanovenia
 • Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim, ktorým je APEXA, s. r. o., sídlo Floriánska 8, 040 01 Košice, IČO 44 317 352 a kupujúcim (ďalej len „kúpna zmluva“).
 • Predmetom kúpnej zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu tovar špecifikovaný v odseku 3 a záväzok kupujúceho zaplatiť za tovar kúpnu cenu.
 • Na účely týchto obchodných podmienok sa tovarom rozumie všetok tovar v ponuke predávajúceho uvedený na internetovej stránke www.pixy.sk.
 • Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami predávajúceho a v plnom rozsahu ich akceptuje.
 • Obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a kupujúcim.
 • Orgán dohľadu a dozoru:

  Inšpektorát SOI pre Košický kraj

  Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1 
  odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa 
  tel. č.: 055/6220 781 
  fax č.: 055/ 6224 547 
  e-mail: ke@soi.sk

Článok 2

Uzavretie kúpnej zmluvy
 • Za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy sa považuje odoslanie riadne vyplnenej elektronickej objednávky kupujúceho predávajúcemu.
 • Predávajúci po skontrolovaní objednávky kupujúceho e-mailom doručí kupujúcemu záväzné akceptovanie objednávky.
 • Kúpna cena dioptrických okuliarov sa v niektorých prípadoch môže líšiť od zobrazenej ceny pri objednávke na stránke www.pixy.sk v závislosti od dioptrických hodnôt zákazníka. Výsledná cena je následne zaslaná zákazníkovi v individuálnej cenovej ponuke.
 • Kúpna zmluva je uzavretá okamihom doručenia akceptácie návrhu kupujúceho predávajúcim. V prípade, že predávajúci zašle kupujúcemu individuálnu cenovú ponuku, je kúpna zmluva uzavretá až okamihom doručenia potvrdenia objednávky kupujúcim, v ktorom vzjadrí súhlas s cenou podľa individuálnej cenovej ponuky.
 • Za záväzné akceptovanie objednávky sa nepovažuje automatické oznámenie o zaevidovaní objednávky, doručené kupujúcemu predávajúcim e-mailom. Predávajúci po skontrolovaní objednávky kupujúceho e-mailom doručí kupujúcemu záväzné akceptovanie objednávky.

 

Článok 3

Práva a povinnosti zmluvných strán
 • Predávajúci je povinný:

  a. dodať kupujúcemu tovar podľa objednávky kupujúceho, v dohodnutom vyhotovení, kvalite a termíne a zabaliť ho na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu.
  b. zabezpečiť, aby tovar mal všetky požadované vlastnosti a vyhovoval právnym predpisom platným na území Slovenskej republiky.
  c. odovzdať kupujúcemu súčasne s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a daňový doklad.

 • Predávajúci má právo:

  a. na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho.
  b. odmietnuť vybavenie objednávky, pokiaľ sú objednávacie údaje neúplné alebo vzbudzujú pochybnosť o skutočnom úmysle kupujúceho tovar objednať. O tomto odmietnutí predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho.

 • Kupujúci je povinný:

  a. zaplatiť kúpnu cenu
  b. prevziať tovar dodaný predávajúcim v mieste určenom v objednávke kupujúceho.

 • Kupujúci má právo:

  a. na dodanie ním objednaného tovaru v dojednanom čase. Tým nie je dotknuté ustanovenie čl. 4 ods. 4 tejto zmluvy.
  b. na stornovanie objednávky do 24 hodín po uzavretí kúpnej zmluvy, po tejto lehote už len na základe dohody s predávajúcim.

 

Článok 4

Dodacie podmienky
 • Miestom dodania tovaru je adresa dodania tovaru uvedená v objednávke kupujúceho.
 • Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru.
 • Lehota dodania tovaru je 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, v prípade platenia kúpnej ceny bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, odo dňa pripísania kúpnej ceny na úšet predávajúceho.
 • Predávajúci má právo jednostranným vyhlásením predĺžiť dodaciu lehotu, najviac o 10 dní, v prípade že je pre predávajúceho zrejmé, že tovar nie je možné dodať kupujúcemu v lehote podľa odseku 3. Predávajúci je povinný bezodkladne o tom upovedomiť kupujúceho.

 

Článok 5

Kúpna cena
 • Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru podľa ceny predávajúceho platnej v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy, uvedenej na internetovej stránke www.pixy.sk vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena"), a to:
  • dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby.
  • bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky.
  • elektronickým bankovníctvom TatraPay.
 • Kúpna cena dioptrických okuliarov sa v niektorých prípadoch môže líšiť od ceny uvedenej pri objednávke na stránke www.pixy.sk. V takom prípade, je cena kalkulovaná v závislosti od objednaných typov okuliarových šošoviek, a údajov dioptrických hodnôt zákazníka. Výsledná cena je následne zaslaná zákazníkovi v individuálnej cenovej ponuke.
 • Náklady na doručenie tovaru sú:
  • Pri doručenní tovaru prostredníctvomSlovenskej pošty, a.s. -  0 € (0 Sk), v prípade doručenia na dobierku je cena - 2,90€. 
  • Pri doručení tovaru prostredníctvom kuréra - 3,90 €, v prípade doručenia na dobierku je cena - 3,90 €.
 • Za deň platby v prípade platenia bezhotovostným prevodom sa považuje deň, kedy bola kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

 

Článok 6

Nadobudnutie vlastníctva a prechod zodpovednosti za škodu
 • Kupujúci nadobúda vlastnícke právo, pod podmienkou úplného zaplatenia kúpnej ceny, prevzatím tovaru.
 • Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho dňom jeho prevzatia.

Článok 7

Reklamácie
 • Na tovar predávaný na portáli pixy.sk sa vzťahuje zákonná záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa vystavenia faktúry na daný tovar kupujúcemu.
 • Záruka sa vzťahuje na výrobné vady výrobku, alebo na iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným či nešetrným zaobchádzaním, pri použití výrobku v rozpore s jeho účelom alebo návodom na obsluhu, opotrebením alebo mechanickým poškodením.
 • Reklamáciu uplatňuje kupujúci vyplnením a odoslaním reklamačného formulára na stránkach pixy.sk.
 • Miestom uplatnenia reklamácie je poštová adresa:
 • APEXA, s.r.o.
  Floriánska 8
  040 01 Košice
  Slovenská Republika
 • Reklamovaný tovar je kupujúci povinný odoslať na adresu uvedenú v ods. 4 tohto článku, pričom dopravu na miesto uplatnenia reklamácie hradí kupujúci a to aj v prípade oprávnenej reklamácie.
 • K tovaru odoslanému na reklamáciu je nutné priložiť faktúru spolu s číslom účtu kupujúceho. V prípade uznania reklamácie a odstránenia vady vrátením zaplatenej kúpnej ceny alebo poskytnutím zľavy bude na tento účet poukázaná kúpna cena tovaru, resp. jej časť zaplatená kupujúcim.
 • Predávajúci je povinný bezodkladne po uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu potvrdenie o prijatí reklamácie.
 • Ak má tovar odstrániteľnú vadu, kupujúci má právo požadovať jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie alebo výmenu za totožný bezchybný tovar. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť tovar za nový, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 • Ak má tovar neodstrániteľnú vadu, ktorá bráni jeho riadnemu užívaniu, má kupujúci právo na výmenu tovaru za totožný bezchybný výrobok alebo na odstúpenie od zmluvy a vrátenie zaplatenej kúpnej ceny. Svoje rozhodnutie o spôsobe vybavenia reklamácie však nie je oprávnený jednostranne meniť.
 • Ak má tovar neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni jeho riadnemu užívaniu, má kupujúci právo na zľavu vo výške 10% zo zaplatenej kúpnej ceny tovaru.
 • Na základe rozhodnutia kupujúceho o spôsobe vybavenia reklamácie v zmysle predchádzajúcich odsekov tohto článku, predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie v závislosti od charakteru vady ihneď, v zložitých prípadoch do 5 pracovných dní a oznámi ho kupujúcemu zaslaním informačného emailu.
 • Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu najneskôr do 30 dní odo dňa jej uplatnenia kupujúcim. O vybavení reklamácie je predávajúci povinný zaslať kupujúcemu písomný doklad na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim v reklamačnom formulári.
 • V prípade zamietnutia reklamácie je predávajúci povinný vrátiť reklamovaný tovar s doloženou faktúrou na adresu kupujúceho.

  Alternatívny spôsob riešenia sporov 

  1. Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám  zašlite na našu emailovú adresu: info@pixy.sk
  2. Ak  Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu,  prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona  č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.
  3. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva  a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.
  4. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
  5. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk
  6. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:
  • ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;
  • ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.
  1. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.
  2. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

 

Článok 8

Ochrana osobných údajov
 
Záleží nám na bezpečnosti spracúvania Vašich osobných údajov a na tom, aby ste vedeli, ako Vaše osobné údaje spracúvame a ochraňujeme.

Na tomto mieste Vám v súlade s s nariadením č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“)ponúkame informácie o spracúvaní vašich osobných údajov v súvislosti s ponukou tovaru prezentovanou na www.pixy.sk

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.pixy.sk a prevádzkovateľom na účely ochrany osobných údajov je obchodná spoločnosť APEXA s.r.o., IČO: 44317352, Floriánska 8, Košice 040 01, Slovenská Republika, Sídlo, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 22253/V.

Všetko o ochrane osobných údajov sa dočítate na podstránke Ochrana osobných údajov.

 

Článok 9

Odstúpenie od zmluvy
 • Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve.
 • Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji v platnom znení.
 • Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou vo forme vyplneného formulára, ktorého podobu určí predávajúci a jeho vzor umiestni na internetovej stránke predávajúceho.
 • Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať identifikáciu kupujúceho (meno, priezvisko, telefónne číslo a email zákazníka), číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu
 • V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v odsekoch 3 a 4 tohto článku, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu.
 • Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru alebo odo dňa uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu
 • Ak je predmetom kúpnej zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho = dioptrické okuliare, v zmysle § 12 ods. 5 zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji kupujúci nemá právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

Článok 10

Záverečné ustanovenia
 • Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
 • V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za dobu používania sa považuje doba od doručenia tovaru kupujúcemu podľa čl. 4 ods. 2 týchto všeobecných obchodných podmienok do dňa doručenia tovaru predávajúcemu podľa čl. 9 ods. 4 týchto obchodných podmienok.
 • Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.
 • Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka a ďalších právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.
 • Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
 • Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
 • Tieto obchodne podmienky su vyhotovene v slovenskej a v anglickej verzii. V pripade akehokolvek rozporu je rozhodujuce znenie slovenskej verzie.